Ping your blog, website, or RSS feed for Free

Menjadi garam dunia

 on Monday, January 21, 2013  


Menjadi garam duniaBapa Surgawi yang Maha Pengasih,


Sebagai orang percaya, aku ingin menjauhi kejahatan, penghinaan, atau penipuan yang terucap dari bibirku. Aku ingin kata-kata yang keluar dari mulutku menyenangkan hati-Mu hari ini.

Aku berdoa semoga ucapan-ucapanku memberikan semangat dan bukan kesedihan. Semoga aku berjalan dalam rahmat-Mu,
dan memancarkan rahmat itu kepada sesama
sehingga hidup mereka penuh kebahagiaan.

Sama seperti garam menyedapkan makanan,
aku berdoa semoga ucapan-ucapanku utuh dan menyenangkan, dan berguna bagi siapapun yang mendengarkan.

Terima kasih ya Bapa,
karena karya penyelamatan-Mu dalam hidupku, aku sungguh terberkati dan kiranya
aku dapat menjadi garam bagi sekitarku.


Amin

Menjadi garam dunia 4.5 5 Unknown Monday, January 21, 2013 M en j ad i   ga r a m  duni a B a p a Surg a w i y a ng M a ha Peng as ih, S e ba g ai or a n g p e r c aya, aku i ...


No comments:

Post a Comment

J-Theme