Ping your blog, website, or RSS feed for Free

Tuhan Allah Bapa di surga,

 on Saturday, February 23, 2013  Kami bersehati berdoa untuk suku Bugis yang merupakan bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia.
Kami bersyukur bahwa sudah ada Alkitab yang dicetak dalam bahasa suku Bugis sehingga setiap anak-anak-Mu boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu.
Kami juga bersyukur Engkau telah mengutus akan
hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau, sehingga banyak orang dari suku Bugis
boleh mengenal-Mu dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat.

Kami berdoa agar Engkau memakai dengan luar biasa setiap anak-anak-Mu yang telah Kau utus untuk melayani di tengah-tengah suku Bugis dan juga mereka yang telah menjadi kristen, agar melalui
kabar baik yang mereka sampaikan dan kesaksian hidup
mereka, semakin banyak orang-orang di sana boleh dimenangkan jiwanya.

Kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani dari
setiap anak-anak-Mu, kiranya semakin hari kerohanian mereka boleh semakin bertumbuh, dan kehidupan mereka menjadi berkat bagi sesamanya.

Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam namaMu, kami naikkan doa permohonan ini.
Amin

Tuhan Allah Bapa di surga, 4.5 5 Unknown Saturday, February 23, 2013 K a m i b e r s e ha t i b e r do a u n tuk s u k u B ug i s y a n g me ru p a k an bag i an d ari s uku - s u k u y a n g a...


No comments:

Post a Comment

J-Theme