Ping your blog, website, or RSS feed for Free

TUHAN kekuatanku

 on Monday, January 21, 2013  


TUHAN kekuatankuBapa kami,


Bukan sebuah kebetulan, melainkan karena rancangan-Mu
kami mengalami perjalanan hidup yang memberi kami perspektif yang tidak dimiliki oleh siapapun.

Di dalam kesulitan yang dihadapi sesama,
kami sendiri mengalami tantangan berat yang mendorong kami untuk mencari tahu apakah maksud Tuhan dalam cobaan
yang sedang kami hadapi.

Bantulah kami bertahan di tengah ketidakpastian dan ketidaknyamanan.

Semoga kami menemukan kegembiraan dalam
kesenangan yang sederhana yang kadangkala kami abaikan dalam kehidupan sehari-hari jika tidak mengalami
kejutan-kejutan di perjalanan atau kesulitan
yang mengakibatkan penundaaan atau perubahan rencana.

Semoga ujian terhadap iman kami membuat kami makin dewasa dan memberi perspektif baru yang membuat kami lebih kuat dalam iman dan lebih efektif memberi kesaksian bagi sesama
di sekitar kami.

Semoga mereka melihat semangat bersyukur kami walaupun dalam kesulitan di mana kami memuji nama-Mu ketimbang membesar-besarkan masalah kami.Amin


TUHAN kekuatanku 4.5 5 Unknown Monday, January 21, 2013 T U H A N   kekua t ank u B a p a k am i, B uk a n s e buah k e b e t u l a n , me l a i n k a n ka r e n a r a n c a...


No comments:

Post a Comment

J-Theme